מדיניות שמירה על פרטיות

תודה לך שבחרת לגלוש ולעשות שימוש באתר של חגית טסה בע"מ (www.hagitassa.com) (להלן: "האתר") ו/או להצטרף למועדון הלקוחות של חגית טסה בע"מ (להלן: "המועדון"). אנו בטוחות שתהני מחוויית הגלישה והקניה באתר. את מוזמנת להפנות כל שאלה, תלונה והצעה לשיפור לשירות הלקוחות שלנו: service@hagit-tassa.com.

חברת חגית טסה בע"מ (להלן: "החברה") עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיותן ופרטיהן האישיים של הגולשות באתר ושל חברות המועדון. מסמך זה מטרתו להסביר את השימוש שתעשה החברה בפרטים שתמסרי ו/או אשר יאספו על ידה לקבוע את גבולות אחריותה לפרטים כאלה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ומתקנון מועדון הלקוחות, המופיעים בכתובת www.hagitassa.com/policy ובכתובת www.hagitassa.com/customers-policy בהתאמה, והוא מהווה חלק מהם. את מתבקשת לקרוא ולאשר גם את תנאי השימוש באתר ו/או תקנון מועדון הלקוחות, לפי העניין.

במידה ואינך מסכימה לאיזה מן התנאים הכלולים במסמך זה, אנא צאי מן האתר ואל תעשי בו כל שימוש!

החברה שומרת על זכותה לעדכן מסמך זה מעת לעת, ולכן מומלץ לחזור ולעיין בו מידי פעם.

1. החברה מיישמת באתר ובמערכת המחשב שלה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייב כי האתר ומערכות המחשב שלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמשת במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.
2. החברה רשאית לעשות באתר שימוש ולשלוח אל המשתמשת קובצי זיהוי, שיאפשרו לאתר לזהות את המחשב ממנו המשתמשת יוצרת גישה אל האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצל החברה בעקבות כך.
3. כתנאי בסיס לשימוש בחלק משירותי האתר ו/או להצטרפות למועדון הלקוחות תידרש המשתמשת למסור לחברה פרטים אישיים דוגמת שם, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת. בנוסף, יתכן ובמהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו תמסור המשתמשת לחברה פרטים אחרים הנוגעים אליה, כגון פרטי כרטיס אשראי (כל הפרטים שתמסור המשתמשת לחברה בקשר עם האתר ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר יקראו להלן: "הפרטים האישיים").
4. מובהר בזאת למשתמשת כי לא חלה עליה חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונה ובהסכמתה של המשתמשת. עם זאת, ידוע למשתמשת כי מסירת פרטים אישיים מסוימים הינה תנאי לרישום לאתר ו/או לעשיית שימוש בשירותים הכלולים באתר ו/או להצטרפות למועדון הלקוחות.
5. כמו כן, במהלך השימוש באתר יצטברו נתונים אודות אופן השימוש באתר ע"י המשתמשת כגון: פריטים בהם התעניינה, עמודים בהם צפתה, זמני גלישה וכיוצ"ב. נתונים אלו ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמשת באופן אישי.
6. פרטי המשתמשת שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באתר), יישמרו במאגר של החברה והחברה מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות האתר כדלהלן:
*לאפשר למשתמשות שימוש נוח ויעיל באתר.
*לשפר, להעשיר ולשנות את שירותי האתר ומועדון הלקוחות בהתאם לדרישת קהל המשתמשות.
*לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה אם יועבר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשת אישית.
*מקסום חשיפת המשתמשת לפריטים הרלוונטיים לתחומי ההתעניינות שלה
*לשפר את ההטבות וההנחות המוצעות לחברות מועדון הלקוחות.
*לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון האתר ו/או במסמך זה.
7. במהלך הליך הרישום לאתר ו/או במהלך הליך רכישה באתר ו/או במהלך ההצטרפות למועדון הלקוחות תתבקש המשתמשת לאשר לחברה לשלוח אליה עדכונים, הטבות ומידע אחר לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד. במידה והמשתמשת תיתן את הסכמתה כאמור, הפרטים האישיים שמסרה המשתמשת לחברה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מטעם החברה למוצרים או שירותים מסוג השירותים שתצרוך המשתמשת מן החברה.
8. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאית משתמשת לחזור בה מהסכמתה כאמור ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיה ממאגר החברה באמצעות שליחת בקשה לכתובת מייל: service@hagit-tassa.com. החברה מתחייבת לבצע את מחיקת פרטי המשתמשת ממאגריה בתוך 15 ימי עסקים ולמסור הודעה על כך למשתמשת בתוך 30 ימים ממועד שליחת הבקשה. (יובהר שהסרה כאמור תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך משלוח דברי פרסומת והחברה תהא רשאית להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסרה המשתמשת בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה למחוק נתונים שנצברו אודות השימוש שעשתה המשתמשת באתר, שכאמור נועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמשת באופן אישי).
9. על-פי החוק כל אישה זכאית לעיין במידע שעליה המוחזק במאגר מידע. אישה שעיינה במידע שעליה ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאית לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת המייל: service@hagit-tassa.com
10. החברה מתחייבת שלא להעביר לצד שלישי, מידע שיש בו כדי לזהות את המשתמשת באופן אישי, אלא באופן התואם את הוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין, וכן במקרים שלהלן:
*במקרה שהמשתמשת תאשר לחברה להעביר את פרטיה האישיים לצדדים שלישיים.
*במקרה והמשתמשת תפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו ו/או אם תבצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
*במקרה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת ו/או מידע אודותיה לצד שלישי.
*במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמשת לבין החברה.
*בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופה ו/או לרכושה של המשתמשת, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.
11. האתר יכול ויכיל קישורים לאתרים אחרים. כאשר תקליק המשתמשת על אחד מקישורים אלה היא תתחבר לאתר חיצוני לאתר אשר עלול לאסוף מידע אודות המשתמשת מרצונה או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. החברה אינה אחראית ואינה שולטת באתרים האחרים הללו או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. לפיכך, מומלץ למשתמשת לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה בכדי להבין כיצד הם אוספים מידע וכיצד משתמשים בו.
12. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות אלה. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן שימוש במידע אישי שנמסר ע"י המשתמשת, תפורסם על כך הודעה באתר.
13. על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך במחוז מרכז.