תודה לך שבחרת לגלוש ולעשות שימוש באתר של חגית טסה בע"מ (www.hagitassa.com) (להלן: "האתר"). אנו בטוחות שתיהני מחוויית הגלישה והקניה באתר. את מוזמנת להפנות כל שאלה, תלונה והצעה לשיפור לשירות הלקוחות שלנו: service@hagitassa.com

תנאי שימוש אלה נועדו להסדיר את השימוש באתר בכלל ואת פעילות הרכישה בו בפרט. אנא עייני גם במדיניות הגנת הפרטיות.

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, ואת מתבקשת לקרוא אותם ולהסכים להם בטרם עשיית שימוש כלשהו באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.

בעצם כניסתך לאתר, גלישתך או צפייתך בו, קריאת תכניו או ביצוע עסקה כלשהי באמצעות האתר, את מאשרת כי קראת תנאים אלה והנך מסכימה להם. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך ובין חברת חגית טסה בע"מ (להלן: "החברה").

במידה ואינך מסכימה לאיזה מן התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלה, אנא צאי מן האתר עתה ואל תעשי בו כל שימוש!

התכנים באתר והנושאים שהוא עוסק בהם אינם פוגעניים, אך הם מיועדים, במהותם, לבגירות. במידה והנך קטינה את מתבקשת לקבל את הסכמת אפוטרופסתך החוקית לשימוש באתר או לעזוב את האתר. בכל מקרה, רכישה באתר מותרת אך ורק למי שמלאו לה 18 שנים.

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, באמצעות כל מכשיר המאפשר שימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין ללא חיבור לרשת האינטרנט (off-line) ובין בכל דרך אחרת.

החברה שומרת על זכותה לעדכן את תנאי שימוש אלה מעת לעת, ולכן מומלץ לחזור ולעיין בהם מידי פעם.

כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נרשמו מטעמי נוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות פרשנית או אחרת כלשהי.

 

  1. הגדרות

 

 

1.1.        

"תוכן" או "תכנים"

-

כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל מידע מילולי, גרפי, צילומי או כל סוג חזותי אחר, כתוב, מצוייר, מאוייר, מוקלט, קולי או כל שילוב של כל אחד מאלה (כולל שילוב סרט או תמונה וקול), כל מידע דיגיטלי או אופטי, לרבות קבצים, יישומים, מאגרי נתונים, צלמיות, תווים, תוצאות חישוב, פלטי נתונים וכן כל שילוב, עיבוד, עריכה ועיצוב מחדש של כל אחד מהנ"ל.

 

1.2.        

"שימוש"

-

כל שימוש שהוא באתר, לרבות גלישה, צפייה, קריאה, העלאת תכנים והזנת נתונים.

 

1.3.        

"מידע אישי"

-

פרטים מזהים של המשתמשת ו/או הקשורים אליה, כגון (אך לא רק) שם, כתובת, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מין, גיל, שכר ונתונים פיננסיים אחרים.

 

1.4.        

"מידע נאסף"

-

מידע אשר יאסף על ידי האתר בעת השימוש שתעשה המשתמשת באתר, לרבות מידע בדבר הרגלי הגלישה שלה, תכנים בהם צפתה, פרסומות בהן הביעה עניין, מוצרים בהם התעניינה או אותם רכשה, אמצעי תשלום בהם השתמשה, כתובת ה-IP של המשתמשת, זמני גלישה ועוד.

 

  1. השימוש באתר

 

1.1. השימוש באתר פתוח לכל החפצה בכך, בכפוף לתנאי שימוש אלה. יתכן ושימושים מסוימים או חלקים מסוימים באתר ידרשו רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים ופרטי התקשרות. כמו כן, האתר מאפשר רכישת מוצרים ושירותים שונים תמורת תשלום. 

1.2. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו כל שימוש אחר.

1.3. אנו מודעות לכך שחלק בלתי נפרד מחוויית הגלישה באתר הוא שיתוף החוויה עם חברותיך. לפיכך את רשאית לשתף באופן פרטי עם חברותייך, באמצעות תוכנות מסרים )כגון Whatsapp) או רשתות חברתיות את הפריטים המוצעים למכירה באתר, וזאת בתנאי שלא תייחסי את הפריטים והזכויות בהם לעצמך או לגוף שלישי כלשהו. למעט האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האתר לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, אשר אינה למטרת שימוש אישי פרטי.

1.4. את מתחייבת להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולהימנע משימוש שיש בו משום מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.

1.5. את מתחייבת שלא לפגוע באתר או במשתמשות אחרות הגולשות באתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתן ו/או הכבדה עליהן לרכוש מוצרים ולצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האתר. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשות ו/או האתר לא אישרו קבלתם.

1.6. בכל מקרה תמסרי באתר פרטים אישיים כלשהם, בין מרצונך ובין אם תידרשי לעשות כן, את מתחייבת למסור את פרטייך בלבד (ולא פרטים של אחר) וכי הפרטים שתימסרי יהיו נכונים, אמיתיים ומדויקים.

1.7. הרישום לאתר יכול שיעשה באמצעות פרופיל קיים שלך ברשת חברתית. את נותנת בזאת את הסכמתך לחברה לקבל מספק הרשת החברתית את הפרטים הדרושים לצורך הרישום ולעשות בהם שימוש לצורך הרישום.

1.8. במידה ובמהלך הרישום תתבקשי לבחור שם משתמשת ו/או סיסמא, את מתחייבת לשמור אותם בסודיות ולמנוע כל שימוש לרעה בהם. על המשתמשת חלה האחריות להחליף מעת לעת את הסיסמא.

1.9. החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר למשתמשת רשומה כלשהו מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומה ולחסום עבורה את הגישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.

1.10. החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, וכן לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ושל התכנים או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר, והכל מבלי להודיע על כך מראש.

1.11. מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות החברה, החברה שומרות לעצמה את הזכות לסגור חשבון של כל משתמשת, ו/או לחסום גישה של כל משתמשת לאתר ו/או לבטל כל זכות אחרת שניתנה לכל משתמשת מכוח תנאי שימוש אלה, באופן מיידי, ללא כל הודעה מוקדמת או חבות מצד החברה. בין היתר רשאית החברה לחסום ו/או לסגור חשבון משתמשת כאמור במקרה בו בוצע בחשבון או שקיים חשש (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) שבוצע בחשבון או עומד להתבצע, אחת מאלה: (א) הפרה או אי-עמידה באלו מהתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה; (ב) תרמית, הונאה, זיוף, ניצול לרעה או כל פעולה אסורה או לא חוקית אחרת; או (ג) פעולה שיש בה כדי לפגוע באינטרס עסקי, מסחרי, ציבורי, או אחר של החברה.

1.12. חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או איחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.

1.13. אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר.

1.14. חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.

1.15. אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו. אישה המאפשרת מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר גישה לאתר, מתחייבת שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.

1.16. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא, לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה מראש.

1.17. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:

1.17.1. להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.

1.17.2. לאסוף נתונים על מי ממשתמשות האתר.

1.17.3. להתחזות לאישה אחרת.

 

2. קניין רוחני

2.1. כל הזכויות באתר ובכל התכנים הכלולים בו, לרבות זכות היוצרים, הזכות המוסרית וכל זכות קניין רוחני אחרת, שייכות לחברה או לצדדים שלישיים עמם קשורה החברה.

2.2. אין להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לערוך, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר והתכנים הכלולים בו או כל חלק מהם.

2.3. ככל שמופיעים באתר סימני המסחר ומודעות פרסומת של מפרסמות באתר, הרי אלה הינם קניינן של מפרסמות אלה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש.

2.4. אלא אם הדבר מותר במפורש לפי תנאי שימוש אלה, את מתחייבת שלא לפרסם את התכנים ו/או כל חלק מהם לרבות כל מוצר ו/או פלט של התכנים ולא לשכפל, לצלם, להדפיס ו/או להעתיק כל תוכן שהוא מתוך האתר לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן לא לסייע לאחרות לעשות כן.

2.5. מובהר כי אין להשתמש בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

2.6. העתקה ו/או נטילה שיטתית של תכנים ו/או מודעות מפרסמות באתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות האתר, אסורה בהחלט.  

 

   3.קישורים באתר

3.1. יכול שיהיו קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשות, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.

3.2. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.

3.3. החברה אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.

 

4.תכנים מסחריים של צדדים שלישיים

4.1. יתכן והאתר כולל גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמות ועל אחריותן בלבד.

4.2.החברה אינה אחראית באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.

 

 5. רכישות באתר, משלוחים, החזרות וביטולים

5.1. האתר מציע למכירה פריטים המוצגים בו. כל פריט מוצג עם צילום ופרטי הפריט. מובהר כי הצילומים הינם להמחשה בלבד, ויתכן שתמצאי שוני בין הפריט כפי שהוא מופיע בצילום, לרבות צבעיו, לפריט בפועל, בין היתר הואיל והצילום מוצג על מסך מחשב, דבר אשר עלול לגרום לשינוי בצבעים המוצגים. פרטי הפריט מוצגים באופן תמציתי ואין הם מהווים מפרט מלא של כל פריט. המחיר המופיע לצד כל פריט נכון למועד הצגתו, והחברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים מעת לעת.

5.2. תיאור פריט כולל גם הוראות טיפול בפריט תחת הכותרת: "איך מטפלים בי". את מתבקשת לטפל בפריט בהתאם להוראות הטיפול כאמור. החברה אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם לפריט כתוצאה מטיפול אשר אינו תואם את הוראות הטיפול.

5.3. החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את האופן בו מוצגים הפריטים, לרבות החלפה או הסרה של צילומים, שינוי תיאור הפריט ושינוי מחירו וכן להסיר או להוסיף פריטים כראות עיניה.

5.4. שימי לב – מטעמים טכניים, מועדון הלקוחות אינו קשור לאתר, ולפיכך, לפי שעה, לא ניתן להנות מהטבות מועדון הלקוחות ברכישה באתר.

5.5. הצגת פריט באתר אין משמעותו כי הפריט מצוי במלאי, והשלמת הרכישה מותנית בכך כי הפריט המוזמן (בצבע ובמידה שביקשת) מצוי במלאי.

5.6. המחירים באתר כוללים מע"מ כשיעורו על פי דין.

5.7.  רכישת פריטים באתר מחייבת הרשמה לאתר.

5.8. בעת הרכישה, וכתנאי להשלמת הרכישה, תתבקשי להזין פריטים מסוימים הדרושים לחברה לצורך הרכישה (כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי כרטיס אשראי וכו'). את מתחייבת כי הפרטים שתזיני יהיו מלאים ומדויקים. את מתחייבת כי אמצעי התשלום בו תעשי שימוש הוא שלך או שיש לך הרשאה מבעל אמצעי התשלום לעשות בו שימוש.

5.9. לשם השלמת תהליך הרכישה תבצע החברה בדיקה של הפרטים שתמסרי (לרבות פרטי כרטיס אשראי) מול חברת כרטיסי האשראי, והשלמת הרכישה מותנית באישור מאת חברת כרטיסי האשראי לעסקה. במידה ותבצעי את העסקה באמצעות חברת סליקה שהיא צד שלישי (כגון Paypal) הרי שהשלמת העסקה מותנית באישור חברת הסליקה לעסקה. תנאי ההתקשרות בינך ובין חברת הסליקה הינם באחריותך הבלעדית, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר אליהם.

5.10. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי או חברת הסליקה, הרכישה לא תושלם ואת תקבלי על כך הודעה מתאימה.

5.11. החיוב בגין רכישה שתבצעי יתבצע מיד עם סיום ביצועה של ההזמנה.

5.12. כחלק מהליך הרכישה האתר ישלח אליך אישור בדבר ביצוע הרכישה בדואר אלקטרוני. אישור זה לא מהווה ראיה על השלמת העסקה ואינה מחייבת את החברה.

5.13. במהלך הליך הרכישה תוכלי לבחור את דרכי האספקה הזמינים עבורך לאותו מוצר. פירוט דרכי ותנאי האספקה מפורטים בתקנון משלוחים והחזרות.

5.14. כל עסקה שתבצעי באתר ניתנת לביטול בהתאם לתנאי משלוח המפורטים בתקנון ביטולים והחזרות.

5.15. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות או טעויות. עם זאת, אין באפשרות החברה למנוע טעויות או תקלות באופן מוחלט. לפיכך, במקרה של תקלה או טעות, לרבות (אך לא רק) טעות במחיר מוצר או תיאורו, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר עסקה וכן לבטל עסקה שכבר אושרה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה החברה תיצור עמך קשר ותודיע לך על אי אישור או ביטול העסקה.

 

 6. אחריות

6.1. כל התכנים באתר מועמדים לרשות המשתמשות כפי שהם (as-is) והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.

6.2. השימוש באתר הינו על אחריותה של המשתמשת בלבד.

6.3. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

6.4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למי מן הגולשות ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כח עליון, לרבות פגעי טבע, שביתות והשבתות, מלחמות ולחימה, אירועי טרור, מחסור בחומרי גלם, ציוד או עובדים, מצב חירום או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת החברה.

6.5. האתר מאפשר לך במקרים מסוימים להוסיף פריטים מסוימים לרשימת הפריטים המועדפים שלך. פריטים אלה נשמרים באתר. החברה אינה מתחייבת כי רשימה זו תישמר ו/או לא תינזק. רשימת המועדפים הינה שירות של האתר למשתמשת, אולם לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה כל אחריות בגין שיבוש ו/או שינוי ו/או מחיקה של הרשימה או חלק ממנה.

6.6. החברה אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באתר ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמשת. על המשתמשת חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו היא גולשת באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות

6.7. החברה אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.

6.8. החברה אינה אחראית להתאמת האתר, לרבות השירותים והתכנים  לצרכי ו/או למטרות המשתמש ו/או לציוד שהמשתמשת עושה בו שימוש.

6.9. האתר פועל במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמשת, והמשתמשת פוטרת בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

6.10. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשת ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים ובתכנים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

6.11. מובהר למשתמשת, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמשת, וכי האתר אינו אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

6.12. המשתמשת תפצה ו/או תשפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמשת באתר.

 

 7. כללי

7.1. החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים לאלה שבחנויות או זולים מהם.

7.2. רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הקשור לשימוש ולפעילות באתר.

7.3. על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

7.4. הסמכות המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או  מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשורים באתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או בתנאי שימוש אלה, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בישראל בלבד.

7.5. בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.

7.6. היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו מחוסר תוקף, הרי שתנאי השימוש יתוקנו באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.

7.7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לכל מצג ו/או פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה, אלא אם צוין במפורש אחרת.

7.8. הנך מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני service@hagitassa.com.