תקנון מועדון לקוחות
גירסת מאי 2018

חגית טסה בע"מ (להלן: "החברה") מברכת אותך על הצטרפותך למועדון הלקוחות של החברה (להלן: "המועדון").

המועדון הוקם על ידי החברה במטרה להעמיד לרשות חברות המועדון עדכונים ומידע וכן להעניק להן הטבות והנחות שונות.

מסמך זה מסכם את התנאים תחתם פועל מועדון הלקוחות והוא מהווה הסכם מחייב בינך ובין החברה בכל הקשור למועדון והתנהלותו. מסמך זה מחליף את תקנון מועדון הלקוחות הקודם, והחל מיום 1.5.2018 יחולו על היחסים בינם ובין החברה הוראות תקנון זה.

תקנון זה מנוסח בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד, והם מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.

הוראות מעבר – אפריל 2018

 1. תקנון זה מחליף את התקנון אשר היה בתוקף עד ליום 1.5.2018 (להלן: "המועד הקובע"). מי שהייתה חברת המועדון במועד הקובע ("חברה קיימת"), ולזכותה נצברו לקוחות במסגרת תוכנית המועדון, הרי שהנקודות אשר נצברו לזכותה עד למועד הקובע תומרנה לשוברי קניה בשווי הנקודות שנצברו לזכותה כאמור (להלן: "שוברי הקניה"). הנקודות שתומרנה לשוברי קניה תפקענה במועד הקובע.

2. שוברי הקניה יהיו ניתנים למימוש אך ורק בחנויות העודפים של החברה וניתן יהיה לממש אותם עד ליום 31.12.2018.

3. שוברים אשר לא ימומשו עד ליום 31.12.2018 יפקעו ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש, להחזירם או לקבל החזר או כל הטבה אחרת תמורתם.

4. חברה קיימת תהיה זכאית להנחה חד פעמית בשיעור 5% לרכישה הראשונה שתבצע באיזו מחנויות החברה לאחר המועד הקובע, וזאת בנוסף לצבירת נקודות בהתאם לתקנון זה. הטבה זו הינה בתוקף עד ליום 1.7.2018. חברה קיימת אשר לא תבצע רכישה עד ליום 1.7.2018 לא תהיה זכאית להנחה זו לאחר מועד זה.

הצטרפות למועדון

5. ההצטרפות למועדון מותרת לכל אישה ואדם אשר מלאו להם 18 שנים.

6. ניתן להצטרף למועדון בכל אחת מחנויות החברה, או בכל מקום אחר שתקבע החברה לשם כך, וזאת בדרך של מילוי טופס הרשמה ומסירתו לנציגת החברה.

7. תוקף החברות יחל רק במועד בו תאשר החברה את חברותך במועדון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות למועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק סירוב כזה.

8. ההצטרפות למועדון מותנית בכך שתשלמי את דמי החברות במועדון כפי שיקבעו על ידי החברה. דמי החברות הם תשלום חד פעמי. התשלום יבוצע בחנות בה הגשת את טופס הבקשה. במידה ובקשתך לא תאושר, יוחזרו לך דמי החברות.

9. בעצם מילוי טופס ההרשמה והגשתו לחברה את מאשרת כי קראת את תנאי תקנון זה ואת מסכימה להם. החברה שומרת על זכותה לתקן את תנאי התקנון מעת לעת, ובכפוף להוראות הדין, שינוי זה יחול גם על היחסים בינך ובין החברה ממועד השינוי ואילך.

10. מרגע שאישרה החברה את הצטרפותך למועדון, הרי שבכפוף לזכותה של החברה להוציא חברות מן המועדון בהתאם להוראות תקנון זה, החברות היא למשך כל התקופה בה יפעל המועדון, ואין צורך לחדשה, להאריכה, או לשלם תשלומים נוספים על מנת לשמרה.

11. את מתחייבת כי הפרטים שמסרת בעת מסירת בקשת ההצטרפות למועדון הינם נכונים, מדויקים ומלאים. את אחראית לעדכן את החברה משך כל תקופת חברותך במועדון בכל שינוי אשר יחול בפרטייך האישיים, ובפרט בשינוי כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

הטבות והנחות

12. החברה רשאית להעניק לחברות המועדון הטבות והנחות כפי שתמצא לנכון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13. תוכנית נקודות:

13.1. חברת מועדון תהיה זכאית לצבירת נקודות, בהתאם להוראת תקנון זה, בגין כל קניה שתבצע בחנויות החברה, למעט פריטים אשר ירכשו במסגרת מבצעי מכירות מיוחדים, כגון יום מועדון, הטבת יום הולדת (להלן: "מבצעים מיוחדים").

13.2. שוויה של כל נקודה הינו שקל חדש אחד (1 ₪).

13.3. בגין כל רכישה שתבצע חברת המועדון, למעט במסגרת מבצעים מיוחדים, היא תצבור נקודות בשווי 10% משווי הקניה (כולל מע"מ).

13.4. חברת מועדון חדשה תהיה זכאית לצבור נקודות בגין רכישה שבוצעה במעמד ההצטרפות כדלקמן:

13.4.1. אם הסכום הכולל של הרכישה (כולל מע"מ אך ללא פריטים במבצעים מיוחדים) הוא עד או שווה ל-600 ₪ (כולל) – צבירת נקודות בשיעור של 10% מסכום הרכישה כאמור.

13.4.2. אם הסכום הכולל של הרכישה (כולל מע"מ אך ללא פריטים במבצעים מיוחדים) עולה על 600 ₪ – צבירת נקודות בשיעור של 20% מסכום הרכישה כאמור.

13.4.3. לעניין סעיף זה – "חברת מועדון חדשה" מי שתצטרף למועדון לאחר המועד הקובע ולא הייתה חברת מועדון במועד כלשהו לפני מועד הצטרפותה למועדון כאמור.

13.5. בכל מימוש נקודות יש לממש לפחות 50 נקודות. לא ניתן לממש מספר נקודות נמוך יותר וחברת מועדון אשר לזכות מספר נקודות נמוך יותר, לא תהיה זכאית לממשן עד אשר תצבור 50 נקודות.

13.6. ניתן לממש נקודות רק ברכישת פריטים במחיר מלא. לא יתאפשר מימוש נקודות ברכישת פריטים בהנחה כלשהי (לרבות מכירת מספר פריטים במחיר מופחת כגון 1+1).

13.7. לא ניתן לממש נקודות ברכישת פרטי אקססוריז (תכשיטים, נעליים, תיקים וכל פריט אחר שאינו בגד).

13.8. לא ניתן לממש ברכישה מסוימת נקודות אשר נצברות באותה רכישה עצמה.

13.9. במידה וחברותה של חברת מועדון פקעה מסיבה כלשהי, הרי שהנקודות אשר נצברו לזכותה ולא מומשו במועד הפקיעה, תבוטלנה.

13.10. מבלי לגרוע מאיזו מהוראות תקנון זה, החברה רשאית להפסיק את תוכנית הנקודות בכל עת, לבטל נקודות שנצברו או לשנות את מפתח צבירת הנקודות ו/או תנאי מימוש הנקודות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

14. הטבת יום הולדת – במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתה של חברת מועדון, בהתאם לתאריך הלידה אשר מסרה חברת המועדון במועד ההרשמה, תהיה זכאית להנחה בשיעור 20% מסכום הרכישה. ההנחה היא חד פעמית ותינתן ברכישה הראשונה שתבצע חברת המועדון במהלך החודש הקלנדרי בה חל יום הולדתה. לא תינתן הנחה ברכישות נוספות שתבוצענה באותו חודש קלנדרי. ברכישה שבה תממש חברת המועדון את הנחת יום ההולדת לא ניתן יהיה לממש נקודות והיא לא תזכה בצבירת נקודות.הטבת יומהולדת אינה חלה יחד עם הטבות נוספות, אין כפל הטבות/מבצעים. זכותה של חברת מועדון להנחת יום הולדת תפקע בתום החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתה, אם לא מימשה את זכותה להנחה במהלך אותו חודש. חברת מועדון אשר לא מסרה תאריך לידה במועד ההרשמה לא תהיה זכאית להנחת יום הולדת עד אשר תמסור לחברה את תאריך הלידה שלה.

15. תשומת ליבך מופנית לכך שחברות במועדון לא מקנה הנחות, צבירת נקודות והטבות אחרות ברכישות באתר האינטרנט של החברה.

16. כל ההנחות, הנקודות וההטבות הינן אישיות, ניתנות למימוש על ידי חברת המועדון שצברה אותן בלבד, ואינן ניתנות להעברה באופן כלשהו. במקרה של פטירתה, חס וחלילה, של חברת מועדון, כל הנקודות וכל הנחה ו/או הטבה אחרת העומדות לזכותה תפקענה, ואינן ניתנות להורשה או העברה. מימוש נקודות, הנחה או הטבה אחרת מותנה בהצגת תעודה מזהה.

17. החברה רשאית בכל עת להוסיף, לשנות או לגרוע מן ההטבות וההנחות כאמור.

שימוש במידע

18. בעת הרשמתך למועדון תתבקשי למסור לחברה פרטים אישיים שלך, לרבות כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. החברה רשאית לשמור פרטים אלה גם במקרה בו תסתיים חברותך במועדון.

19. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע האמור לעיל, וכן בכל מידע אחר אשר יאסף על ידי החברה בקשר אליך עקב חברותך במועדון והפעילות בו, וזאת בהתאם ובכפוף למדיניות שמירת הפרטיות של החברה כפי שהיא מפורסמת בכתובת www.hagitassa.com/privacy-policy. עם הצטרפותך למועדון את נותנת את הסכמתך לתנאי מדיניות שמירת הפרטיות של החברה.

סיום חברות

20. את תהיי רשאית בכל עת להודיע לחברה בכתב על רצונך להפסיק את חברותך במועדון. בתוך 14 ימי עבודה מן המועד בו תתקבל הודעתך אצל החברה, תופסק חברותך במועדון. עם ביטול החברות תפקע זכותך לנקודות, הנחות והטבות לפי תקנון זה. נקודות והנחות שתצטברנה עד לאותו מועד וטרם מומשו, תפקענה. במידה ותרצי לשוב ולהצטרף כחברה למועדון, יהיה עליך לעבור שוב את הליך הרישום, לרבות תשלום דמי החברות.

21. החברה רשאית בכל עת, בהודעה של 30 ימים מראש, להפסיק את פעילות המועדון. במקרה כזה, כל נקודות, הטבה או הנחה שלא נוצלו עד למועד הפסקת פעילות המועדון תפקע ולא יהיה לה עוד כל תוקף.

22. כמו כן, החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את חברותה של כל חברה במועדון, וזאת מבלי שתהא עליה חובה לנמק זאת. במקרה בו הופסקה החברות כאמור שלא מחמת הפרת תקנון זה ו/או הדין על ידי המשתמשת, תחזיר לה החברה את דמי החברות ששילמה, אך כל הנקודות, ההנחות וההטבות שעמדו לזכות חברת המועדון באותו מועד, תפקענה.

אחריות

23. החברה אינה מתחייבת כי המועדון יפעל למשך תקופת זמן כלשהי ואינה מתחייבת כי כל הטבות וההנחות המוצעים לחברות המועדון תהיינה בתוקף לתקופת זמן כלשהי.

24. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למי מחברות המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כח עליון, לרבות פגעי טבע, שביתות והשבתות, מלחמות ולחימה, אירועי טרור, מחסור בחומרי גלם, ציוד או עובדים, מצב חירום או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת החברה.

25. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשת ו/או לכל צד שלישי בגין החברות במועדון, לרבות בשימוש באיזו הנחה או הטבה או העדר היכולת ו/או האפשרות לנצל הטבה ו/או הנחה כלשהי.

26. חברת המועדון תפצה ו/או תשפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תקנון זה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמשת באתר.

כללי

27. רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הקשור לשימוש ולפעילות באתר.

28. על החברות במועדון וההתקשרות בין החברה לחברות המועדון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

29. הסמכות המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשורים במועדון ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או בתקנון זה, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בישראל בלבד.

30. היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתקנון זה הינו מחוסר תוקף, הרי שהתקנון יתוקן באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיו קרובות ככל הניתן לרוח הוראות תקנון זה. כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לעמוד בתוקפם.

31. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לכל מצג ו/או פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם צויין במפורש אחרת.

32. הנך מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתקנון זה לדואר אלקטרוני: service@hagit-tassa.com

* * *